Review: Thiết bị rửa LUVA, dùng quá ngon, không cần điện